Privatumo politika

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

UAB Diagnostikos laboratorija (įmonės kodas 300598351) buveinės adresas Žemaičių plentas 37, Kaunas, LT-48178, el. pašto adresas pagalba@kraujotyrimai.lt, tel. Nr. 8 700 55511, tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis, užtikrina asmens duomenų saugumą bei įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto jų sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, platinimo, atskleidimo ar nuo bet kokio kito neteisėto jų naudojimo.

1. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR PAGRINDINIAI DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI:

UAB Diagnostikos laboratorija duomenų subjektų asmens duomenis tvarko tikslais, nurodytais duomenų subjektams asmens duomenų rinkimo metu. Be kitų UAB Diagnostikos laboratorija tvarkomų asmens duomenų, bendrovė tvarko ir žemiau nurodytus asmens duomenis.

1.1 VAIZDO STEBĖJIMO DUOMENYS

UAB Diagnostikos laboratorija patalpose ir teritorijose, pažymėtose vaizdo stebėjimą informuojančiu ženklu, vykdo vaizdo stebėjimą. Vaizdo stebėjimo įrenginiais užfiksuoti duomenų subjektų vaizdo duomenys:

•   tvarkomi duomenų subjektų ir UAB Diagnostikos laboratorija turto apsaugos užtikrinimo bei bendrovės teisėtų interesų, kai yra padaroma žala duomenų subjektams ar bendrovės turtui, įgyvendinimo tikslu;

•   šių asmens duomenų tvarkymas nurodytu tikslu atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 numatytą teisinį pagrindą: 6 str. 1 d. f) p. – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų;

•   šie asmens duomenys bus saugomi iki 30 dienų išskyrus atvejus, kai šie duomenys reikalingi konkrečiam įvykiui tirti;

•   šių asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktais ar tarp duomenų subjekto ir bendrovės sudaryta sutartimi (jeigu tokia būtų sudaryta) numatytas reikalavimas, tačiau tokių duomenų pateikimas yra būtinas, siekiant užtikrinti duomenų subjektų ir bendrovės turto apsaugą.

1.2. BALSO ĮRAŠYMAS

UAB Diagnostikos laboratorija vykdo telefoninių pokalbių garso įrašymą. Garso duomenų įrašymo metu užfiksuoti duomenų subjekto duomenys:

•   tvarkomi kliento aptarnavimo kokybės užtikrinimo tikslu;

•   šių asmens duomenų tvarkymas nurodytu tikslu atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 numatytą teisinį pagrindą: 6 str. 1 d. f) p. – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų;

•   šie asmens duomenys bus saugomi 1 metus, išskyrus atvejus, kai šie duomenys reikalingi konkrečiam įvykiui tirti;

•   šių asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktais ar tarp duomenų subjekto ir bendrovės sudaryta sutartimi (jeigu tokia būtų sudaryta) numatytas reikalavimas, tačiau tokių duomenų pateikimas yra reikalingas, siekiant užtikrinti bendrovės teisėtą interesą įvertinti nusiskundimuose ar kitokiuose pranešimuose pateiktą informaciją ir ja remiantis imtis pagrįstų veiksmų.

1.3. PERSONOALO ATRANKA

UAB Diagnostikos laboratorija tvarko kandidatų į bendrovės darbuotojo pareigas asmens duomenis, kurie pateikiami kandidatų gyvenimo aprašymuose (CV) ar  motyvaciniuose laiškuose, ir kurie:

•   tvarkomi UAB Diagnostikos laboratorija vidaus administravimo ir kandidatūros į bendrovės turimas darbo vietas įvertinimo tikslu;

•   šių asmens duomenų tvarkymas nurodytu tikslu atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 numatytus teisinius pagrindus: 6 str. 1 d. a) p. – duomenų subjekto sutikimu, 6 str. 1 d. b) p. – tvarkyti duomenis būtina, siekiant kandidato prašymu įvertinti kandidatūrą prieš sudarant su juo darbo sutartį (jeigu tokia būtų sudaroma);

•   bus saugomi iki tol kol vyksta atranka į konkrečią poziciją nuo jų pateikimo dienos, ir jokiems duomenų gavėjams nėra ir nebus teikiami;

•   šių asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktais ar sutartimi (jeigu tokia būtų sudaryta) numatytas reikalavimas, tačiau jų pateikimas yra reikalingas, siekiant bendrovei įvertinti kandidatūrą bei atitikimą turimai darbo vietai, todėl nepateikus šių duomenų, bendrovė neturėtų galimybės įvertinti kandidatūros ir pasiūlyti darbo vietos;

•   duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl jo asmens duomenų, nurodytų pateiktame gyvenimo aprašyme (CV) ar motyvaciniame laiške tvarkymo, ir tokiu atveju bendrovė nebetvarkys tokių asmens duomenų, nebent juos bus reikalinga tvarkyti kitais pagrindais nei sutikimas, tačiau dėl sutikimo atšaukimo bendrovei nebesaugant gyvenimo aprašyme (CV) ar motyvaciniame laiške pateiktos informacijos, bendrovė neturės galimybės įsitikinti kandidatūros tinkamumu ir pasiūlyti turimų laisvų darbo vietų.

1.4. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Duomenų subjektai, kurių asmens duomenis tvarko UAB Diagnostikos laboratorija turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl jo asmens duomenų tvarkymo, bei atvykę bendrovės buveinės adresu ir patvirtinę savo asmens tapatybę, taip pat el. paštu pagalba@kraujotyrimai.lt arba pranešti apie pažeidimus „Antėja laboratorija“ duomenų apsaugos pareigūnui  dpo@kraujotyrimai.lt

Duomenų subjektai, tinkamai identifikavę savo asmens tapatybę elektroninėmis priemonėmis gali:

•   reikalauti ištaisyti tvarkomus jų asmens duomenis, jeigu jų asmens duomenys yra netikslūs;

•   reikalauti ištrinti jų asmens duomenis arba apriboti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymą, kai užginčijamas duomenų tikslumas, kai asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, kai bendrovei nebereikia asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, ar kai duomenų subjektas išreiškia nesutikimą tvarkyti asmens duomenis;

•   reikalauti perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, jeigu tokie asmens duomenys buvo pateikti susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir yra tvarkomi automatizuotomis priemonės, ir tai yra techniškai įmanoma;

•   susipažinti su savo asmens duomenimis, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymo tikslus, saugojimo laikotarpį, duomenų gavėjus, asmens duomenų šaltinius, bei informaciją apie tai, kaip ir kokiais atvejais duomenų subjektas gali pasinaudoti teise reikalauti ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis, ar apriboti asmens duomenų tvarkymą, ar nesutikti su tokiu tvarkymu;

•   tuo atveju, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto bendrovės intereso, duomenų subjektas, dėl su juo susijusių konkrečių priežasčių, turi teisę išreikšti nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo. Tokiu atveju bendrovė įsipareigoja nebetvarkyti tokių duomenų subjekto asmens duomenų, išskyrus atvejus, jeigu bendrovė tokius asmens duomenis tvarko dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus ir nurodytas nesutikimo su asmens duomenų tvarkymu priežastis, arba siekiant pareikšti ar apginti teisinius reikalavimus.

UAB Diagnostikos laboratorija tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys gali būti teikiami tiems duomenų gavėjams, kuriems duomenų subjektas pateiks sutikimą dėl savo asmens duomenų teikimo arba, kuriems tokius asmens duomenis bendrovei būtina pateikti, siekiant įvykdyti LR teisės aktuose nustatytas pareigas ar užtikrinti teisėtus bendrovės interesus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Interneto svetainės www.kraujotyrimai.lt ir www.manotyrimai.lt  yra internetiniai portalai (toliau – „Portalas” arba „Interneto Svetainė“), įkurti „Antėja laboratorija“, priklausančiai UAB Diagnostikos laboratorija (juridinio asmens kodas 300598351), adresu Žemaičių plentas 37, Kaunas, LT-48178. Ši Privatumo politika nustato informacijos tvarkymo šiame „Antėja laboratorija“ portale taisykles.

Naudodamiesi Interneto svetaine ar perduodami mums savo asmens duomenis Portale ar kitais būdais, jūs būsite susaistyti mūsų galiojančios Privatumo politikos, todėl kaskart lankantis Interneto svetainėje reikėtų peržiūrėti šį tekstą ir įsitikinti, kad su juo sutinkate.

1. DUOMENŲ RINKIMAS IR PAGRINDINIAI DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI:

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmeninę informaciją (toliau – Asmens duomenys), kai Jūs naudojatės Portalu. Šie Asmens duomenys apima – be jokių apribojimų – Jūsų asmeninę informaciją, kurią pateikiate užsiregistruodami, naršydami ir/arba pirkdami „Antėja laboratorija“ portale. Ši informacija – tai vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas, pristatymo ir gyvenamosios vietos adresai,  balsas (jei skambinate į klientų aptarnavimo skyrių), gimimo data, amžius, lytis, pirkimų istorija, naudotojo ID ir mokėjimų informacija. Jums nepateikus mums reikiamos informacijos, Mes negalėsime įvykdyti taikytino duomenų rinkimų tikslo, pvz, pateikti informaciją apie atliktus tyrimus, pristatyti Jums prekes, informuoti apie galiojančias akcijas ir t.t.

Jūsų Asmens duomenys bus tvarkomi šiais tikslais:

•   a) „Antėja laboratorija“ Portalo naudotojo registracijai: Asmens duomenys, kuriuos mums pateiksite registruodamiesi kaip Portalo vartotojai, bus tvarkomi siekiant Jus identifikuoti kaip „Antėja laboratorija“ Interneto svetainės vartotoją ir suteikti Jums galimybę pasinaudoti įvairiomis, registruotiems vartotojams, teikiamomis paslaugomis ir funkcijomis.

•   b) Pirkimui (tyrimai, dovanų čekis) Pirkimo pardavimo sutarties arba bet kokios kitos abiejų šalių sudarytos sutarties, Jūsų įsigytiems tyrimams ar dovanų čekiams, parengimui, įgalinimui ir įvykdymui Pardavėjui bei su tuo susijusiais administraciniais ir teisiniais tikslais.

•   c) Prašymui/užklausai: Jei norite pateikti klausimą „Antėja laboratorija“ Portalo kontaktinėje formoje, mes Jūsų Asmens duomenis ir kontaktinius duomenis galėsime panaudoti atsakydami į Jūsų pateiktas užklausas, įskaitant užklausas apie Portalo techninį aptarnavimą, jo veikimą, registracijų sukeltas abejones ir t.t. Siekiant tinkamai atsakyti į Jūsų užklausas, mums gali reikėti su Jumis susisiekti el. paštu, telefonu ar SMS žinutėmis. Taip pat galime naudoti Jūsų duomenis norėdami susisiekti su Jumis el. paštu, telefonu ar SMS žinute, jei reikės informuoti apie Jūsų užsakymo statusą ar suteikti kitą, su paslaugomis susijusią, informaciją, įskaitant naujienas apie Portalo saugumą.

Vartotojas (Jūs) patvirtinate, kad pateikti Asmens duomenys yra teisingi ir tikslūs ir įsipareigojate mums pranešti apie jų pasikeitimus. Bet kokia Interneto svetainei ar „Antėja laboratorija“, Pardavėjui ar trečiam asmeniui sukelta žala ar nuostoliai, atsiradę dėl to, kad registracijos formoje buvo pateikta neteisinga, netiksli ar nepilna informacija, yra išimtinai vartotojo atsakomybė.

2. NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA

Mūsų naujienlaiškio prenumerata gali būti savo noru aktyvuota vartotojui davus sutikimą „Antėja laboratoja“ Portale. Turėdama Jūsų išankstinį sutikimą „Antėja laboratorija“ tvarkys Jūsų Asmens duomenis, kad galėtų Jums suteikti informaciją apie produktus, vykdomas akcijas ar kitas, su komerciniais tikslais susijusias, naujienas. Komercinius elektroninius pranešimus gausite tik tuomet, jei sutikote juos gauti. Atsisakyti prenumeratos galima Naujienlaiškio skyriuje, pateikus prašymą el. paštu:  pagalba@kraujotyrimai.lt arba dpo@kraujotyrimai.lt

3. NAUDOTOJŲ TEISĖS

Jūs turite teisę peržiūrėti, ištaisyti, ištrinti savo duomenis ar prieštarauti jų tvarkymui, ir ją galite panaudoti, išsiųsdami elektroninį laišką. „Antėja laboratorija“ (UAB Diagnostikos laboratorija) paskirto duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys yra: dpo@kraujotyrimai.lt
Esant būtinybei, mes galime prašyti, kad prašymas būtų patvirtintas, nurodant prašytojo tapatybę. Mūsų tikslas yra užtikrinti aukščiausio lygio saugumą ir konfidencialumą. Tuo atveju, jei nuspręsite pasinaudoti šia teise, prašome mums pateikti el. pašto adresą, kuriam bus taikoma teisė peržiūrėti, ištaisyti, ištrinti ar prieštarauti.

 INFORMACIJA APIE SLAPUKUS:

Šioje Interneto svetainėje yra naudojami slapukai – maži duomenų failai, talpinantys informaciją apie Jūsų naršymą šiame tinklalapyje. Jų tikslas yra pagerinti Jūsų apsilankymo mūsų svetainėje  kokybę. Skaitydami toliau rasite daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus, jų naudojimo tikslus bei kitą susijusią informaciją.

Slapukas — kas tai?

Slapukas – tai nedidelis informacijos failas, atsiųstas į Jūsų kompiuterį, telefoną ar kitą įrenginį besilankant tam tikroje interneto svetainėje, ir išsaugomas Jūsų naršyklėje. Slapukai yra skirtingų tipų, todėl jų panaudojimo būdai taip pat skiriasi. Slapukus galima suskirstyti į kategorijas pagal jų paskirtį, saugojimo laiką ir jų vietą svetainėje.

Kam naudojami slapukai šioje svetainėje?

Slapukai yra labai svarbūs tinklalapio veikimui. Pagrindinis mūsų slapukų tikslas yra pagerinti Jūsų naršymą. Slapukų surinkta informacija leidžia tobulinti svetainę, numatant apsilankančių žmonių skaičių ir naudojimosi modelius, jos tinkamumą individualiems lankytojų interesams, greitesnei paieškai ir veiksmingesnės rinkodaros kūrimui. Pavyzdžiui, slapukus naudojame, kad atsimintume Jūsų nustatymus (kalbą, šalį ir t.t.) kol naršote bei kitų apsilankymų metu.  Kartais, ir tik tuomet jei būsime iš anksto gavę Jūsų informuoto asmens sutikimą, galime naudoti slapukus, žymenis ar panašius įrenginius, norėdami gauti informaciją, kurios dėka galėtume Jums parodyti Jūsų naršymo įpročių analize paremtą reklamą mūsų svetainėje, trečiųjų šalių svetainėse ar kitose priemonėse.

Kam NĖRA naudojami slapukai šiame tinklalapyje?

Mūsų naudojamuose slapukuose nėra neskelbtinos asmeninės informacijos, pvz., Jūsų adreso, slaptažodžio, kredito ar debeto kortelės duomenų ir t.t.

Kas naudoja slapukuose patalpintą informaciją?

Informaciją, esančią mūsų svetainės slapukuose, išimtinai naudoja mūsų įgalioti darbuotojai, išskyrus žemiau įvardintus „trečiųjų šalių slapukus“, kuriuos naudoja ir tvarko išoriniai subjektai, mūsų prašymu teikiantys paslaugas, susijusias su mūsų paslaugų gerinimu bei naršymo mūsų svetainėje vartotojui palengvinimu. Šie “trečiųjų šalių slapukai” pagrinde naudojami gaunant statistinę apsilankymų informaciją.

Kaip pakeisti slapukų nustatymus?

Pasirinkti priimamus slapukus ar atsisakyti tam tikrų slapukų galite pakeitę savo naršyklės nustatymus. Galite nustatyti, kad naršyklė iš karto atmestų visus arba kai kuriuos slapukus. Taip pat galite pašalinti slapukus, kurie jau buvo išsaugoti Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Svarbu atkreipkite dėmesį, kad kiekviena naršyklė turi skirtingą nustatymų pritaikymo metodą. Jeigu reikia, pasinaudokite savo naršyklės žinyno funkcija, kad tinkamai pasirinktumėte nustatymus.

„Antėja laboratorija“ interneto svetainėje naudojamų slapukų aprašymai:

Slapuko pavadinimas Paskirtis

Galiojimo laikas

catAccCookies

Naudojamas pažymėti, jog klientas susipažino su „Antėja laboratorija“ slapukų politika tam, kad pranešimas apie ją nebūtų rodomas klientui kitą kartą apsilankius svetainėje.

1 metai
woocommerce_cart_hash

Naudojamas susieti su prekėmis, kurias klientas įsidėjo į krepšelį. Šis slapukas yra privalomas svetainėje naudojamai e-prekybos sistemai. Jis nekaupia jokių  asmens duomenų.

Iki sesijos pabaigos
woocommerce_items_in_cart

Naudojamas įrašant kiekį prekių, kurias klientas įsidėjo į krepšelį. Šis slapukas yra privalomas svetainėje naudojamai e-prekybos sistemai. Jis nekaupia jokių asmens duomenų.

Iki sesijos pabaigos
wc_session_cookie

Naudojamas pateikti pagrindines e-prekybos funkcijas. Šis slapukas yra privalomas svetainėje naudojamai e-prekybos sistemai. Jis nekaupia jokių  asmens duomenų.

48 valandos
__cfduid

Naudojamas papildomoms paslaugoms palaikyti (ang. Cloudfare). Jis nekaupia jokių  asmens duomenų.

1 metai
__zlcmid Leidžia saugoti vartotojo ID, kad būtų galima palaikyti tiesioginį pokalbį su klientu (ang. Live Chat). 1 metai
_ga Leidžia stebėti svetainę naudojant „Google Analytics“ analizės įrankį. 2 metai
_gat Nesaugo jokios informacijos. Naudojamas tik apribojimui siunčiant informaciją į Google Analytics. Iki sesijos pabaigos
_gid Google Analytics slapukas, skirtas vartotojams atskirti. 1 diena
.AspNetCore.Cookies Saugomas vartotojo Identifikavimo informacija. 5 dienas, jei uždėjote varnelę “Prisiminti”, prisijungimo atveju iki sesijos pabaigos
.AspNetCore.Antiforgery.-RKUtS3LDdA

Saugumo slapukas, kad komandos būtų priimamos tik iš puslapio, kuris turi atitinkantį sugeneruotą raktą.

Iki sesijos pabaigos
Headmap

Leidžia stebėti informaciją apie konkrečius vartotojo veiksmus: paspaudimus, lankytojo stebimas vietas ir t.t.

2 metai

*Pasikeitus šioje Interneto svetainėje siūlomoms paslaugoms, šią informacijos lentelę stengsimės kiek galima greičiau atnaujinti. Tačiau gali atsitikti taip, kad ką nors pakeitus informacinėje lentelėje bus laikinai neįrašytas slapukas, žymuo ar panašus įrenginys, tačiau naudojamas bus tokiems pat tikslams, kaip įrašyta lentelėje.